30 August 2006

sihir 2Hukuman bagi tukang sihir

a) Pendapat Imam Malik

tukang sihir yang melakukan sihir, dan sihir tersebut tidak dikerjakan oleh orang lain, maka ia bagaikan orang yang disebut di dalam Al-Quran :

maksunya: Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa sesiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.
(Al-Baqarah : 102)
Oleh itu, menurut pendapat Imam Malik, orang tersebut harus dibunuh apabila yang melakukannya dia sendiri.

b) Ibnu Qudamah

Hukuman (had) bagi tukang sihir adalah dibunuh, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Umar, Uthman Ibn ‘Affan, Ibnu sa’ad, dan Umar Ibn Abd Al-Aziz. Ini adalah juga pendapat abu Hanifah dan Imam Malik.

c) Al-Qurthubi

para fuqaha berbeza pendapat tentang hukuman bagi sihir Muslim dan non- Muslim. Menurut Imam Malik, seorang Muslim yang melakukan sihirnya itu iaitu melalui ucapan, maka hukumnya adalah kufur dan harus dibunuh. Ia tidak perlu diminta bertaubat, bahkan taubatnya tidak diterima. Perbuatannya sama dengan dengan zindiq dan berzina. Allah Taala menamakannya sebagai kufur seperti firmanNya:

Maksud: Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, “sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu) sebab itu janganlah kamu kafir.”
(Al-Baqarah : 102)

Ini adalah pendapat Ahmad Ibn Hanbal, Abu Tsaur, Ishaq, Abu Hanifah dan al-Syafie.

d) Ibnu Hajar

Menurut pendapat Ibnu Hajar, hukuman bagi tukang sihir adalah sama dengan hukuman bagi orang zindiq. Oleh itu, taubatnya tidak diterima dan harus dibunuh sebagai hukuman (had) apabila terbukti ia membunuh dengan sihirnya. Pendapat ini disepakati oleh Imam Ahmad. Sedangkan al-Syafie berpendapat, tukang sihir itu tidak dibunuh kecuali ia mengaku telah membunuh dengan shirnya.

Bolehkah melepaskan sihir dengan sihir

a) Qatadah bertanya kepada Sa’id Ibn al-Musayyab tentang seorang lelaki yang terkena sihir sehingga tidak dapat melakukan hubungan seks dengan isterinya, apakah boleh sihirnya itu dilepaskan atau dibacakan mentera (nusyrah). Sa’id menjawab boleh, kerana mereka menghendaki kebaikan. Hal-hal yang memberi manfaat tidak dilarang.

b) Menurut al-Qurthubi, para ulama berbeza pendapat tentang meminta tukang sihir untuk melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dalam hal ini, Sa’id Ibn al-Musayyab berdasarkan hadis riwayat Bukhari membolehkannya.

c) Ibnu Qudamah berpendapat apabila mengubati atau melepaskan pengaruh sihir itu dengan ayat-ayat al-Quran, zikir-zikir atau ucapan-ucapan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam,maka hal itu dibolehkan. Tetapi apabila dengan sihir juga, Imam Ahmad Ibn Hambal tidak memberikan pandangannya (tawaqquf).

Belajar Sihir

a) Menurut Ibn Hajar, firman Allah SWT :

“Sesungguhnya kami cubaan (bagimu), oleh itu janganlah kamu kafir.”
Ayat ini menunjukkan bahawa mempelajari sihir adalah perbuatan kufur.

b) Ibn Qudamah berpendapat, hukum belajar sihir dan mengajarnya adalah haram. Di antara ulama tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini.

c) Menurut Abu Abdillah al-Razi, mengetahui sihir bukan perbuatan yang dilarang.Pendapat ini menurutnya adalah disepakati oleh para ulama. Ini kerana mengetahui sihir itu adalah baik. Juga berdasarkan pengertian umum dari firman Allah :

Maksudnya: Katakanlah “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”
(Az-Zumar :9)

d) Abu Hayyan dalam kitab “al-Bahr al-Muhith” menyatakanbahawa hukum mempelajari sihir itu termasuk kufur secara ijma’, apabila di dalamnya terdapat pemujaan selain daripada Allah. Oleh itu, mempelajari dan juga mengamalkannya tidak dibolehkan. Demikian pula mempelajari sihir dengan maksud membunuh dan menceraikan antara suami dan isteri atau antara seseorang dengan temannya. Sedangkan jika semua perbuatan yang mengandungi kufur itu tidak diketahui (secara pasti), tetapi hanya kemungkinan maka ia dikira tidak boleh apatah lagi untuk mempelajari ataupun melakukannya.

23 August 2006

Sihir 1


Peristiwa perutusan Harut dan Marut ke bumi ini adalah untuk mengajarkan umat manusia pada ketika itu berkaitan dengan ilmu sihir. Jelas di dalam al-Quran bahawa mengamalkan ilmu-ilmu sihir adalah ditegah dan dilarang sama sekali. Persoalan yang timbul disini ialah mengapakah ilmu yang sudah jelas pengharamannya di dalam al-Quran masih boleh dipelajari melalui perutusan Harut dan Marut?. Oleh yang demikian, perbincangan kisah Harut dan Marut dengan ilmu sihir ini perlu diberikan huraian terperinci agar penyelewengan dan kesamaran fakta dapat dielakkan.

Firman Allah S.W.T :

واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ماله فى الاخرة من خلاق ولبئس ما شروابه انفسهم لوكانوا يعلمون.

Maksudnya : Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil iaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”.

Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya, mereka telah meyakini bahawa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sebab Diturunkan Ayat

Allah S.W.T telah menurunkan kepada kaum Bani Israil syari’at yang lengkap lagi suci iaitu syari’at kitab Taurah. Lantas mereka menolak serta mengingkari ajaran Taurah dengan mempelajari ilmu sihir yang mengabdikan diri kepada syaitan. Manakala telah datang kepada mereka syari’at yang diturunkan oleh Allah S.W.T ke atas Rasulullah S.A.W, maka mereka berterusan melakukan kesesatan dengan mengamalkan ilmu sihir dan berpaling daripada wahyu al-Quran. Mereka juga telah menuduh Nabi Sulaiman yang telah memerintah dan mempergunakan jin, manusia, burung dan angin dengan ilmu sihir. Maka Allah S.W.T telah menurunkan ayat ini sebagai celaan terhadap mereka dan menzahirkan kekufuran dan kesesatan mereka itu.

Ibn al-Jauzi Rahimahullah Ta’ala menjelaskan sebab penurunan ayat ini kepada dua pendapat, (Ibn al-Jauzi, 1964 : 120) antaranya ialah:
a) Pertama: sesungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka tidak menyoal kepada Rasulullah tentang sesuatu perkara daripada kitab Taurah melainkan dijawab oleh baginda. Tetapi dalam bab sihir, mereka mengingkarinya. Maka turunlah ayat ini.
b) Kedua: apabila diceritakan kisah Nabi Sulaiman di dalam al-Quran di hadapan mereka, maka berkata orang-orang Yahudi Madinah “Adakah kamu tidak berasa hairan kepada Muhammad yang telah mendakwa Ibn Daud (Nabi Sulaiman) seorang nabi?” Mereka menjawab demi sesungguhnya tidaklah Sulaiman itu seorang nabi melainkan seorang ahli sihir. Maka turunlah ayat ini.

Penerangan Ayat

Allah S.W.T telah menurunkan ayat ini sebagai menjawab tohmahan orang-orang kafir terhadap Nabi Sulaiman yang menganggapnya sebagai tukang sihir. Mereka telah terpengaruh dengan hasutan-hasuatn syaitan yang menyebarkan berita-berita palsu mengatakan Nabi Sulaiman mengamalkan sihir.

Tidak syak lagi perbualan Nabi Sulaiman a.s dengan burung, jin dan makhluk yang lain telah menimbulkan kekaguman di kalangan manusia. Semakin mengkagumkan lagi ialah apabila Nabi Sulaiman dapat menguasai jin-jin yang menyebabkan mereka itu mematuhi dan menurut segala perintahnya. Peristiwa pemindahan istana Ratu Balqis tanpa penggunaan sebarang alat untuk memindahkannya atau sebarang cara yang dapat meyakinkan untuk membawanya telah berlaku dalam sekelip mata sahaja. Semua perkara ini mungkin oleh sesetengah orang dianggap sebagai peristiwa-peristiwa sihir yang lumrah di zaman dahulukala.

Sulaiman adalah seorang nabi dan pesuruh Allah, hatinya penuh berisi dengan keimanan kepada Allah dan baginda sudah tentulah tidak kufur. Baginda tidak mengamalkan ilmu sihir sama sekali, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur kerana mereka mengajarkan manusia ilmu sihir yang ada pada mereka serta menguatkan sihir yang diturunkan Allah kepada dua malaikat iaitu Harut dan Marut di negeri Babil dan menyebarkannya pula kepada orang ramai. Tetapi sihir yang diturunkan Allah kepada dua malaikat itu ialah untuk menentang sihir dan tukang-tukang sihir yang lumrah terdapat di kalangan orang ramai pada masa itu. Oleh yang demikian, dapatlah kedua-dua malaikat itu menewaskan sihir-sihir itu serta memperlihatkan hakikatnya yang sebenar dan membuktikan keburukannya.

Jelas bahawa sihir kedua-dua malaikat itu adalah mengatasi sihir-sihir yang lain seluruhnya. Kedua-duanya telah mengajarkan sihir kepada manusia dan mendedahkan amalan-amalan tukang sihir serta menghapuskannya. Di dalam pengajarannya itu, kedua-dua malaikat itu telah membuktikan bahawa ilmu sihir adalah suatu kekufuran dan fitnah semata-mata. Kedua-duanya mengajarkan ilmu itu supaya orang ramai menjauhkan diri dari sihir dan jangan mengamalkannya. Ia juga mengajar suapaya mencari jalan untuk berlindung darinya.

Mereka telah belajar dari kedua-dua malaikat itu sejenis sihir yang boleh memisahkan di antara suami dan isteri iaitu sejenis sihir yang paling berat, paling pedih dan paling menyeksakan. Ini kerana melalui sihir ini seorang suami akan begitu terpesona dengan isterinya tetapi hilang kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin, sebaliknya kemampuan ini tetap ada terhadap wanita-wanita lain. Begitu juga seorang isteri yang dikatakan dengan sihir ini akan kehilangan nafsu untuk melakukan hubungan kelamin dengan suaminya, tetapi tidak pula terhadap lelaki lain. Tidak syak lagi sihir yang memisahkan di antara suami dan isteri ini dengan segala bahayanya sudah terkandung di dalam ilmu Allah S.W.T.

Demikianlah manusia mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka dari ilmu sihir ini. Mereka juga mengetahui bahawa dengan mengamalkan ilmu sihir ini, mereka tidak akan mendapat balasan baik di akhirat kelak bahkan sebaliknya. Alangkah buruknya keuntungan yang diperolehi oleh mereka akibat perbuatan sihir itu di dunia ini jikalau mereka mengetahuinya. Ini adalah suatu hak yang nyata lagi jelas daripada nas di atas.

Oleh itu perbincangan tentang kisah Harut dan Marut di dalam al-Quran tidak boleh terpisah dengan perbincangan ilmu sihir secara keseluruhannya. Ini kerana kedua-dua malaikat itu secara jelas di dalam al-Quran menyatakan bahawa perutusan mereka ke dunia adalah untuk mengajar manusia mengenai ilmu sihir semasa pemerintahan Nabi Sulaiman di negeri Babil.

16 August 2006

Dulu Sepet kini Gubra...lepas ni Mukhsin


"Mereka mahu maksiat diterima pakai dan seolah-olah Islam juga turut mengiktiraf perkara sumbang.Saya tidak fikir filem ini untuk hiburan tetapi untuk menyalurkan agenda tersirat yang menyesatkan," begitulah antara kata-kata dari Pengerusi Institut Pengemblengan dan Pembangunan Komuniti (Impak), Saudara Mahfuz Omar apabila mengulas berkenaan kemenangan filem Gubra sebagai filem terbaik dalam FFM-19 baru-baru ini yang memaparkan adegan seorang bilal memegang anjing, bilal itu juga melihat perbuatan pelacuran juga satu perkara biasa bahkan ia tak berasa berdosa membuat perkara tersebut.Beliau juga mendesak kerajaan supaya mengharamkan 'Gubra' manakala penganugerahannya sebagai filem terbaik Festival Filem Malaysia ke-19 (FFM-19)ditarik balik serta-merta.

Apakah ia satu perkara yang kebetulan sahaja?atau memang sudah ada satu agenda yang tersembunyi disebaliknya? Jika dilihat pada penganugerah FFM-18 yang lepas,Yasmin Ahmad yang juga telah mengarah filem Sepet menimbulkan kontoversi dalam filemnya itu apabila memamarkan adegan perempuan berkembang dan sebagainya yang mencetuskan satu variasi yang berbeza dengan kebudayaan Melayu yang sebenar juga telah memenangi anugerah Filem Terbaik pada masa itu. Apabila ditanya samada beliau sengaja untuk menimbulkan kontroversi itu, beliau menjawab beliau tidak sedikit pun berniat untuk menimbulkan sebarang kontroversi dalam filemnya itu. Satu lagi filem arahan Yasmin Ahmad yang berjudul Mukhsin akan ditayangkan tidak berapa lama lagi. Adakah ia masih menghidangkan satu lagi filem kontroversi kepada masyaraat atau tidak, sama-sam kita tunggu. Tetapi yang pasti kita mengharapkan apa yang diniatkan beliau untuk tidak menimbulkan kontroversi dalam filemnya( lebih-lebih lagi dalam soal agama Islam) betul-betul ditepati.

12 August 2006

akidahku terusik


Bukan sekadar untuk bermadah
tapi hati kian gelisah
apatah lagi dunia dah berubah
semuanya dah tinggal sejarah
di bumi ini yang dulunya bertuah
terpasak kejap akhlak dan akidah
tapi kini mati pun tak kisah
tiada lagi denyutan hidayah
andai tiada penawar ma'firah

apakahkanku terus pasrah
apabila akidah ku terus diratah
dek insan karnivor yang penuh serakah
di segenap rimba maksiat dan desa syahadah

kenapa ini yang terjadi
dikala muncul kesyumulan hadhari
adakah satu ujian dihati
ataupun memang kita dah dimurkai

06 August 2006

butakah mata hati kita untuk membezakannya?

Abdullah Fahmi (kanan), 22, muncul juara Akademi al-Quran (AQ), program realiti televisyen berunsur agama pertama di Malaysia anjuran TV9.HADIAH BAKAL DITERIMA PEMENANG AF4:-

JUARA: -
Membawa pulang hadiah bernilai hampir RM400,000 iaitu:
Kondominium tajaan A’ Famosa Resort Melaka
Kereta Toyota Vios tajaan UMW Toyota Motor
Wang tunai RM20,000
Pakej percutian ke Paris
Barangan elektrik
Telefon bimbit M Mobile

NAIB JUARA:-
Menerima hadiah bernilai hampir RM120,000 iaitu:
Sebuah kereta Toyota Vios
Wang tunai RM10,000
Pakej percutian ke Paris
Barangan elektrik
Telefon bimbit M Mobile

TEMPAT KETIGA:-
Menerima hadiah bernilai RM30,000 iaitu:
Wang tunai RM5,000
Pakej percutian ke Paris
Barangan elektrik
Telefon bimbit M Mobile

TEMPAT KEEMPAT:-
Menerima hadiah bernilai RM20,000 iaitu:
Wang tunai RM3,000
Pakej percutian ke Beijing, China
Barangan elektrik
Telefon bimbit M Mobile

TEMPAT KELIMA -
Menerima hadiah bernilai RM12,000 iaitu:
Pakej percutian ke Beijing, China
Telefon bimbit M Mobile
Lain-lain barangan
*sumber : Berita Harian Online

04 August 2006

Terima kasih PM


Saya tertarik untuk mengulas kata-kata Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi, Datuk Seri Lim Keng Yaik dalam Harian Metro semalam pada halaman 20:

“Anda perlu pertahan undang-undang negara. Kandungan (blog), jika berunsur hasutan, maka mereka boleh didakwa. Mereka perlu kawal kandungan. Saya menjelaskan kepada Kabinet dan Perdana Menteri menyerahkan kepada saya, yang mengetuai kementerian ini untuk menangani isu itu."

Tanbahan beliau lagi, tindakan juga akan dikenakan terhadap penyebaran khabar angin yang berbentuk hasutan yang dilakukan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) berkuatkuasa akhir tahun ini apabila semua kad prabayar telah siap didaftarkan.

Persoalannya, apakah anda semua berada dalam kategori yang dimaksudkan? jika tidak, mengapa takut? Teruskan usaha murni anda untuk menyebarkan risalah kebenaran. Apabila disebut sebagai risalah kebenaran, adakah ia boleh dikategorikan sebagai satu usaha untuk menyebarkan khabar angin? apatah lagi sebagai satu bentuk hasutan? Apakah kita tidak yakin dengan akta yang Allah telah gazetkan di dalam Al-Quran dalam surah al-Hujurat ayat ke-6? "Wahai orang-orang Beriman!Apabila datang kepada kamu berita daripada orang fasiq, maka selidikilah ia..." Apakah ia bersalahan dengan apa yang diperkatakan oleh Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi itu?

Saya amat berterima kasih kepada YAB Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi yang mengingatkan tentang kesalahan bagi orang yang cuba menimbulkan apa-apa perkara yang boleh dikategorikan sebagai hasutan sebagaimana yang disebutkan beliau ketika melawat tapak projek Tamadun Islam di Pulau Wan Man, Terengganu pada 1 Ogos yang lalu, ‘‘Kita tidak boleh membiarkan penyebaran berita tidak betul ini kerana ia mampu menimbulkan keadaan kacau bilau, kehilangan pekerjaan dalam bidang ekonomi misalnya dan menyebarkan khabar angin." Saya begitu yakin sebagaimana anda semua yakin terhadap akta yang Allah telah gazetkan itu adalah tidak bersalahan dengan apa yang diperkatakan oleh YAB Perdana Menteri. Jadi, apakah kita semua berasa gelisah sekiranya ia juga satu akta daripada Allah taala sendiri?

01 August 2006

Dimana Islam?

tidak sampai sebulan saya mengunjungi blog-blog yang ada tapi terlalu banyak input berguna yang saya perolehi. terasa begitu kerdilnya diri ini bila membaca blog-blog yang lebih kedepan dan komen-komen yang penuh bermaklumat dan idea yang begitu kritis dan membina. kadang-kadang terasa banyak sangat kelompongan ilmu yang ada di dada. ish, sukar sungguh nak jadi seorang pendakwah rasanya. tak termampu nak berhadapan dengan multi pemikiran yang datang dari pelbagai lapisan masyarakat dan idealisme.

tapi ada satu perkara yang ingin saya kongsi dengan yang sudi berkongsi; ramai orang Islam yang bercakap tentang Islam dan kadang-kadang dianggap jaguh dalam membahaskan perkara berkaitan dengan Islam tapi ironisnya mereka hanya memberi pandangan dari sudut pandangan mereka sahaja bukannya dari ilmu Islam yang betul-betul mereka miliki. seringkali saya lihat apabila membicara soal-soal dasar dalam Islam, pandangan sebegitu lebih diterima berbanding pandangan para ilmuan dan ulama yang begitu mendalami Islam. Apakah Islam itu terlalu mudah sehingga boleh ditafsir mengikut selera sendiri? Ya, Islam itu mudah tapi bukan dari sudut penafsirannya tapi ia mudah dari segi pengamalannya. itupun seharusnya didalami perkara asas dalam Islam terlebih dahulu.

para ulama dulu begitu berhati-hati dalam mengeluarkan apa-apa pandangan berkenaan Islam. jika ada ulama lain yang sezaman dengannya, diunjurkan terlebih dahulu kepada ulama tersebut sehingga isu itu kembali semula kepadanya barulah dijelaskannya. itupun mereka lebih merendah diri agar tidak menerima pandangannya secara total. ah, sungguh jauh rasanya beza masyarakat Islam dulu dan sekarang. tapi yang lebih mengecewakan lagi, ada pula orang yang bukan Islam memberi pandangan berkenaan dengan Islam. saya tidak menafikan keterbukaan Islam dan saya bukanlah orang yang tidak menerima pandagan tapi harus dilihat apa yang dibahaskan dan dipersoalkan. bukan semua perkara kita boleh terbuka dengan orang bukan Islam dan ini bukan bermakna menutup ruang kepada orang bukan Islam untuk mengenali Islam bahkan ia sekali gus menyekat unsur dakwah itu sendiri tapi ia perlu ada caranya.

saya ingin merujuk kepada satu ayat al-quran yang begitu sinonim dengan konteks dakwah iaitu dalam surah al-nahl ayat 125. maksudnya "Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (orang yang engkau seru itu) dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk." Dalam ayat ini jelas menunjukan bahawa ada tiga cara yang wajar dilakukan dalam berdakwah. pertama; hikmat kebijaksanaan. menurut Ibn Manzur ia bermaksud larangan, tegahan atau bentongan yang bertujuan menghalang sesuatu daripada meresap atau merebak atau berjangkit sehingga memudharatkan perkara yang lain. kedua; nasihat pengajaran yang baik.menurut Muhktar al-Sihah ia bererti memberi nasihat dan peringatan terhadap akibat yang tidak baik (yang akan berlaku jika sesuatu dilakukan atau ditinggalkan). ketiga; berbahas dengan cara yang baik. menurut kebanyakan ulama tafsir ia bererti perbincangan atau perdebatan dengan cara yang terbaik, lemah lembut, mempunyai rasa kasih sayang serta menggunakan konsep memudahkan. menurut al-Ghazali pula kaedah ini adalah sesuai kepada golongan yang menetang aqidah Islam.manakala Ibn Taimiyyah pula berkata bahawa ia sesuai kepada golongan yang tidak boleh langsung menerima kebenaran.

saya tidak bercadang untuk menghuraikan keseluruhannya tapi ingin menyentuh tentang cara berdakwah kepada orang bukan Islam. ini kerana saya melihat pertanyaan dan respon dari segelintir orang bukan Islam sekarang bukan kerana ingin mendekati Islam tapi lebih ingin mempersoalkan kesyumulan dan kemurnian Islam itu sendiri. Saya bukanlah berperasangka buruk tapi daripada Islam terus dikecam lebih baik kita mengambil pendekatan para ulama yang terdahulu yang lebih dulu merasai onak liku dalam berhadapan dengan orang bukan Islam.
menurut pendekatan ulama kalam bahawa memperkenalkan Islam kepada mereka mestilah di dahulukan dengan mengaitkan hubungan antara pencipta dan makhluk yang dicipta. kemudian diperjelaskan mengenai peraturan dan ajaran yang terkandung di dalamnya berserta menunjukkan contoh teladan yang baik. Bukannya terus berdebat soal-soal syariat tanpa memperkenalkan tentang ketauhidan Allah terlebih dahulu.

Cuba kita pandang sekeliling, perhatikan sahabat-sahabat kita, kawan -kawan kita yang bukan Islam, sejauhmana perkembangan Islam sebenarnya. adakah masih berlegar dikalangan orang Islam sahaja ataupun sudah pun dapat dihayati oleh orang bukan Islam sama. ataupun orang Islam sendiri yang telah tersesat dalam memahami Islam itu sendiri sehingga orang bukan Islam makin galak menjaja agama mereka kepada orang Islam sekarang.