26 November 2007

Wanita Dalam Perniagaan


Penglibatan wanita di dalam aktiviti ekonomi di Malaysia sudah bermula sejak awal tetapi ianya semakin meningkat dalam pertengahan tahun 1960-an bila dasar mempelbagaikan ekonomi dilaksanakan. Pada peringkat awal kemerdekaan, majoriti wanita adalah terlibat di dalam sektor pertanian diikuti oleh sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan. Keadaan semakin berubah antara tahun 1970-1980, kadar pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam jangka masa tersebut telah menggalakkan lagi pertambahan pelaburan di dalam industri-industri yang berorientasikan eksport terutama industri-industri elektronik dan tekstil.

Keadaan tersebut telah menggalakkan wanita-wanita muda untuk berhijrah dari luar bandar ke bandar bagi memenuhi peluang pekerjaan yang terbuka di sector pembuatan dan perkhidmatan. Kesannya berlaku pertambahan tenaga kerja wanita di dalam sektor pembuatan dengan pesat sekali iaitu 212 % manakala sektor perkhidmatan mengalami pertambahan sebanyak 154 % antara tahun 1970 – 1980. Kini kita dapati lebih kurang 44 % dari wanita di Malaysia adalah termasuk dalam sektor guna tenaga.

Dikebanyakan negara data mengenai kadar penyertaan wanita dalam aktiviti ekonomi adalah terhad. Di Malaysia walaupun beberapa banci telah dibuat oleh Jabtan Statistik mengenai tenaga kerja, namun data mengenai penglibatan wanita secara terperinci di dalam pekerjaan masih kurang. Penglibatan awal wanita di dalam aktiviti ekonomi di Malaysia bermula dari aktiviti sara diri di sektor pertanian dan kemudiannya meluas ke sektor-sektor lain berikutan dengan berlakunya perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi dan pertambahan peluang pendidikan.

Peningkatan tenaga kerja wanita di bandar berlaku disebabkan oleh meningkatnya jumlah wanita luar bandar yang berhijrah ke bandar untuk mengisi peluang pekerjaan di sektor –sektor perkhidmatan dan pembuatan. 65 % dari tenaga kerja yang berhijrah ke bandar adalah terdiri dari wanita dan selaras dengan perlaksanaan Deb, kebanyakan wanita yang memenuhi sektor pembuatan terdiri dari wanita Melayu yang berumur antara 18 – 29 tahun.

Bidang pekerjaan yang diceburi oleh wanita biasanya terbatas kepada beberapa jenis pekerjaan sahaja dan sifat pekerjaan tersebut. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang disenaraikan termasuk jurutaip, pekerja kilang elektronik dan kain, jurujual, penyambut tetamu dan jururawat. Di Malaysia, penglibatan wanita dalam perniagaan kecil sudah lama wujud. Di negari-negari Pantai Timur Semenanjung seperti Terengganu dan Kelantan, perniagaan di pasar-pasar pemborong, peruncit dan perniga di kaki lima banyak dimonopoli oleh kaum wanita.

Kelantan merupakan salah sebuah negeri yang miskin di Pantai Timur Semenanjung Malaysia di lihat dari segi pendapatan perkapita dan agak ketinggalan dari segi pembangunan di bandingkan dengan negeri-negeri maju di Pantai Barat. Walau bagaimanapun, negeri ini terkenal sebagai sebuah negeri yang mempunyai kadar penyertaan kaum wanita yang tinggi dalam aktiviti ekonomi terutamanya dalam sektor pertanian dan sektor perniagaan kecil.

Kajian mengenai penglibatan wanita dalam perniagaan di Kelantan telah banyak dilakukan mengikut pendekatan antropologi dan sosiologi bagi latihan ilmiah di institusi pengajian tinggi. Di samping itu, terdapat banyak lagi kajian-kajian yang khusus mengenai perniagaan tetapi lebih tertumpu kepada perniagaan Melayu dan kurang menekankan penglibatan wanita.

Selain daripada berniaga di rumah kedai, wanita juga menjalankan perniagaan di pasar-pasar. Salah satu pasar yang menjadi tumpuan mereka ahila Pasar Besar Kota Bharu. Sebenarnyaterdapat tiga pasar dalam kawasan Lembaga Badaran Kota Bharu iaitu Pasar Besar, Pasar Kubang, Pasu dan Pasar Madang Lido.


Rujukan

  1. Abdullah Bin Abdul Kadir Munshi.1968. Kisah Pelayaran Abdullah. Oxford University Press.kuala Lumpur.
  2. Alice H. Cook.1978. The Working Mother: A Survey of Problems and Programs in Nine Countries. Cornell University.
  3. Aminah Abu Bakar.1975. Peranan Peniaga-peniaga Wanita Melayu di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.No comments:

Post a Comment